Już po raz drugi rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych odbywać się będzie poprzez System Elektronicznej Rekrutacji.

Wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji do placówek oświatowych Gminy Ożarów Mazowiecki logując się na stronie rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl. Cały proces rekrutacji został pomyślany tak, aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć złożenie przez Państwa wniosku.

Rodzice posiadający profil zaufany zapiszą swoje dziecko poprzez złożenie wniosku na platformie rekrutacyjnej. Jeżeli rodzice nie posiadają profilu zaufanego, niezbędnego do podpisania elektronicznego wniosku rekrutacyjnego, mogą wniosek wydrukować, podpisać i zanieść do placówki oświatowej pierwszego wyboru.

Zachęcamy do założenia profilu zaufanego. Można to zrobić bardzo prosto na stronie www.pz.gov.pl. Założony profil potwierdzamy w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim lub poprzez usługi bankowości elektronicznej w wielu bankach w Polsce.

Elektroniczna rekrutacja trwać będzie:

  • od 1 marca do 29 marca 2019 r. do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek”,
  • od 1 marca do 8 marca 2019 r. składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego,
  • od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020

Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe:

  • wielodzietność rodziny;
  • niepełnosprawność dziecka, rodzeństwa lub rodzica;
  • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
  • objęcie pieczą zastępczą.

Spełnianie poszczególnych kryteriów musi być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji, w którym pod uwagę brane są tzw. samorządowe kryteria rekrutacji. Kryteria oraz liczba punktów zostały umieszczone w zakładce “Kryteria” w Systemie Elektronicznych Rekrutacji.

Poszczególne etapy e-rekrutacji przedstawia również infografika.

Elektroniczna rekrutacja jest częścią dużego projektu, mającego na celu rozszerzenie zakresu e-usług świadczonych dla mieszkańców. E-rekrutacja to ułatwienie i przyspieszenie składania wniosków do przedszkoli i szkół, jak również sprawniejszy proces rekrutacji. System automatycznie nalicza punkty zgodnie z kryteriami ustawowymi i samorządowymi. Przyjęcie lub nieprzyjęcie dziecka przez placówkę pierwszego lub kolejnego wyboru jest od razu widoczne przez komisje w innych placówkach i zdecydowanie przyśpiesza ich pracę.

Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz w Biurze Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki tel. 22 721-28-23.